AUTORSKA PRAVA

Slike i tekstovi koje koristi vita.com.hr podliježu autorsko-pravnoj zaštiti. Imena proizvođača i proizvoda te njihovi logotipi na ovom portalu mogu predstavljati zaštićeno ime ili robnu marku koja je u vlasništvu kompanije i kao takve su i predstavljene.

Rukopisi, slike, crteži i mediji se ne vraćaju. Sva prava su pridržana. Nijedan se dio ovog portala ne smije reproducirati u bilo kojem obliku ili radi bilo koje namjene bez pisane suglasnosti izdavača.

Mišljenje redakcije vita.com.hr ne mora se poklapati s mišljenjem autora objavljenog teksta u bilo kojem obliku.

Sva prava pridržana. vita.com.hr 2011.